Ilmajoki-lehti Oy
Puh: (06) 4244 800
Fax: (06) 4244 834
Mikontie 3, PL 12
60800 ILMAJOKI ilmoitus@ilmajoki-lehti.fi toimitus@ilmajoki-lehti.fi


Linkit
Klikkaa linkki Klikkaa linkki Klikkaa linkki Klikkaa linkki
Klikkaa linkki Klikkaa linkki Klikkaa linkki Klikkaa linkki

 

ILMAJOKI-LEHDEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT


JOHDANTO
Avoin yhtiö ILMAJOKI-lehden hallitus on kokouksessaan 3.2.2000 päättänyt perustaa Ilmajoki-lehden stipendirahaston lehden 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Samalla hallitus päätti, että stipendien saajat julkistetaan vuosittain lehden vakinaisen ilmestymisen vuosipäivään 2.4. liittyen ja stipendit ovat haettavissa 15.1. - 15.2. välisenä aikana vuosittain. Ensimmäinen jakotilaisuus järjestetään vuonna 2001. Ilmajoki-lehden hallitus vahvistaa stipendirahastolle seuraavat säännöt:

1. NIMI:
Ilmajoki-lehden stipendirahasto.

2. KOTIPAIKKA:
Ilmajoki

3. TARKOITUS: Rahaston tarkoitus on Ilmajoen henkisen, taloudellisen ja muun kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen sekä Ilmajokea koskevan tutkimustoiminnan tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja siten, että ne myönnetään ensi sijassa Ilmajoella kirjoilla oleville tai Ilmajoelta syntyisin oleville eri aloja edustaville henkilöille. Tarkoitus on, että apurahat voisivat olla tuhannen tai tuhansien markkojen suuruisia. Ketään ei rajata pois mahdollisena apurahan tai palkinnon saajana.

4. STIPENDIRAHASTON VARAT: Avoin yhtiö Ilmajoki-lehti ylläpitää yhtä tai useampaa pankkitiliä, joilla stipendirahaston varat säilytetään. Lehtiyhtiö kartuttaa rahastoa suunnitelmallisesti vuosittain. Stipendirahastolla (Avoin yhtiö Ilmajoki-lehdellä) on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa rahaston omaisuutta muillakin keinoilla. Varat, joita ei välittömästi käytetä, tulee sijoittaa mahdollisimman turvallisesti ja tuottavasti. Jos stipendi rahastolle tulevan lahjoituksen tai testamentin yhteydessä on annettu varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, toimitaan tarkoitemääräysten mukaisesti.

5. STIPENDIRAHASTON TOIMIELIMET, TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Rahaston päättävänä elimenä on Avoin yhtiö Ilmajoki-lehden hallitus. Rahaston valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä on rahaston hoitokunta. Ilmajoki-lehden hallitus voi tarvittaessa asettaa stipendirahastolle myös asiamiehen. Hoitokuntaan kuuluvat Ilmajoki-lehden päätoimittaja ja toimitusjohtaja sekä ILMAJOKI Oy:n edustaja ja ILSA Oy:n edustaja. Osakeyhtiöiden hallitukset valitsevat keskuudestaan edustajansa hoitokuntaan toistaiseksi. Hoitokunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat kalenterivuosittain osakeyhtiöiden edustajat samoin perustein kuin lehden hallituksessa. Hoitokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin stipendi rahaston asiat sitä vaativat. Hoitokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen paikalla ollessa. Hoitokunnan sihteerinä toimii lehden toimitusjohtaja (stipendirahaston asiamies). Hoitokunta ilmoittaa apurahat Ilmajoki-lehden välityksellä hakuun vuosittain siten, että vapaamuotoiset hakemukset on jätettävä lehden toimistoon 15.1. - 15.2. välisenä aikana. Hoitokunnalla on oikeus käyttää työssään ulkopuolisia asiantuntijoita. Hoitokunta järjestää jakotilaisuuden lehden perustamispäivään 2.4. liittyen. Apurahojen ja palkintojen saajista ja muista merkittävistä stipendirahastoa koskevista asioista päättää lehden hallitus hoitokunnan esityksestä.

6. NIMEN KIRJOITTAMINEN:
Nimen kirjoittamisen osalta on voimassa sama kuin Avoin yhtiö Ilmajoki-lehdessä.

7. HOITOKUNNAN JA ULKOPUOLISTEN ASIANTUNTIJOIDEN PALKKIOT:
Palkkioiden osalta on voimassa sama kuin Avoin yhtiö Ilmajoki-lehdessä. Ne suoritetaan lehtiyhtiön, ei stipendirahaston varoista.

8. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA STIPENDIRAHASTON LAKKAUTTAMINEN:
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai stipendirahaston lakkauttamisesta päättää Avoin yhtiö Ilmajoki-lehden hallitus. Jos stipendirahasto lakkautetaan, ovat sen säästyneet varat käytettävä näiden sääntöjen 3 kohdassa ilmoitetun tarkoituksen toteuttamista parhaiten edistävällä tavalla.

9. MUUTA:
Muilta osin ( kirjanpito, tilivuosi, tilinpäätös, tase, toimintakertomus ja muu hallinto) on voimassa sama kuin Avoin yhtiö Ilmajoki-lehdessä.

Ilmajoella 19.4 .2000
AVOIN YHTIÖ ILMAJOKI-LEHDEN HALLITUS

 

Tilaa Ilmajoki-lehti